УСЛУГИ

 • евакуационен план

  Консултиране, проектиране, доставка, монтаж и сервизно поддържане на електро инсталации за домове и сгради.

  "СТАНДАРТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ" ЕООД извършва:

 • Проектиране на електроинсталации. Цена за проектиране - 2,00 лв/кв.м. Минимална цена на проект за всички ел. инсталации 300 лв. Индивидуална цена за определена слаботокова инсталация вижте конкретната страница.

 • Доставка и монтаж на системи за охрана, видеонаблюдение, контрол на достъп и пожароизвестяване , както и на други електро инсталации на база на индивидуална оферта. Сградна автоматика.

 • Изработване на схеми за евакуация на хотел Предлагаме на вашето внимание реализиран от фирмата проект за схеми за евакуация на хотел. Съгласно Наредба Iз-1971, хотелите са с клас на функционална пожарна опасност Ф1.2.  За този клас съобразено с Наредба Iз-2377, се изисква изработване на схеми за евакуация, независимо от броя на пребиваващите.

 • Сервизно обслужване

  Всяка изградена и функционираща пожароизвестителна инсталация се нуждае от периодично сервизно обслужване. съгласно изискванията на: Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите публикувана в брой 81 на Държавен вестник от 18 октомври.За извършване на сервизна дейност, цената започва от 20 лева на  месец. В уговорената цена не е включен ДДС, който се дължи отделно и се заплаща заедно с цената. В цената са включени всички дейности по извършване на задължителна профилактика.

  Фирмата притежава разрешение ОМ-404/29.04.2013г., от Столично управление "ПБЗН"-ГДПБЗН-МВР, да извършва поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

 • Изграждане

  Допълнителна профилактика по заявка и еднократни ремонти  се заплащат както следва:
  Извънредно повикване  - 12 лева;
  Транспортни разходи  - 12 лева (в рамките на София град);
  Часова ставка за труд   - 12 лева; Изграждането се извършва по конкретна оферта