УСЛУГИ

 • Проектиране

  Пожароизвестителните инсталации са предназначени да откриват пожар в начален стадий на развитие. При правилно сработване на системата и последващи действия на обслужващия персонал пожара ще се потуши и няма да се разрастне. НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР определя какво и как се охранява.

  Цена за проектиране - 0,6 лв/кв.м. Минимална цена 150 лв.

 • Сервизно обслужване

  Всяка изградена и функционираща пожароизвестителна инсталация се нуждае от периодично сервизно обслужване. съгласно изискванията на: Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите публикувана в брой 81 на Държавен вестник от 18 октомври.За извършване на сервизна дейност, цената започва от 20 лева на  месец. В уговорената цена не е включен ДДС, който се дължи отделно и се заплаща заедно с цената. В цената са включени всички дейности по извършване на задължителна профилактика.

  Фирмата притежава разрешение ОМ-404/29.04.2013г., от Столично управление "ПБЗН"-ГДПБЗН-МВР, да извършва поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

 • Изграждане

  Допълнителна профилактика по заявка и еднократни ремонти  се заплащат както следва:
  Извънредно повикване  - 12 лева;
  Транспортни разходи  - 12 лева (в рамките на София град);
  Часова ставка за труд   - 12 лева; Изграждането се извършва по конкретна оферта

  Новина

  От известно време в портфолиото за пожароизвестяване е   пожароизвестителна система ZP3 на ZYTON , част от UTC Fire & Security.
  ZP3 е интелигентна система за откриване на пожар, използване на усъвършенствани техники за откриване на пожар и дим и като осигурява ниво на функции и ефективност, които не са били използвани досега на разположение.
  Одобрена съгласно EN54 части 2 и 4;
  Работа в мрежа от тип peer-to-peer;
  Обхват от  1 - до 32512 детектора;
  В една инсталация може да се изгради  част кабелни детектори  и част  радио детектори.
  Извършваме изграждане на нови, сервиз на съществуващи инсталации ZP2 , ZP3, ъпдейт(актуализиране) на съществуваща централа за работа със сензори, които сега се предлагат на пазара.