НАЧАЛО | ЗА МЕН |УСЛУГИ | ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ | АКТУАЛЕН КОМЕНТАР |ПОРТФОЛИО| НОВИНИ ЗА УМНА КЪЩА| КОНТАКТ

 

 

УСЛУГИ

Проектиране,
Изграждане,
Сервиз,
Консултации
за :

Алармени системи против проникване

Пожароизвестителни системи

Системи за видеонаблюдение

Контрол на достъпа

Сградна автоматика

 

проект

Пожароизвестителни системи


Пожароизвестителните инсталации са предназначени да откриват пожар в начален стадий на развитие. При правилно сработване на системата и последващи действия на обслужващия персонал пожара ще се потуши и няма да се разрастне. НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР определя какво и как се охранява.

Цена за проектиране - 0,6 лв/кв.м. Минимална цена 150 лв.

Всяка изградена и функционираща пожароизвестителна инсталация се нуждае от периодично сервизно обслужване. съгласно изискванията на: Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите публикувана в брой 81 на Държавен вестник от 18 октомври.

Фирмата притежава разрешение ОМ-404/29.04.2013г., от Столично управление "ПБЗН"-ГДПБЗН-МВР, да извършва поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

За извършване на сервизна дейност, цената започва от 20 лева на  месец. В уговорената цена не е включен ДДС, който се дължи отделно и се заплаща заедно с цената. В цената са включени всички дейности по извършване на задължителна профилактика. Допълнителна профилактика по заявка и еднократни ремонти  се заплащат както следва:
Извънредно повикване  - 12 лева;
Транспортни разходи  - 12 лева (в рамките на София град);
Часова ставка за труд   - 12 лева;

Предпочитани производители на  пожароизвестителна техника:

securiton
schrack seconet

utc security

УНИПОС

ТЕЛЕТЕК

 

 

НАЧАЛО | ЗА МЕН | УСЛУГИ | ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ | АКТУАЛЕН КОМЕНТАР | ПОРТФОЛИО| НОВИНИ ЗА УМНА КЪЩА | КОНТАКТ